Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Primaria Vanatori Galati

Raport final al concursului pentru functia de Referent, Clasa III, Grad Superior

Creat: 09 Iulie 2019

Raport final al concursului pentru functia de Referent, Clasa III, Grad Superior

Click aici pentru a descarca rezultatele.

 

Raport final al concursului pentru functia de Sef Birou Politie Locala

Creat: 09 Iulie 2019

Raport final al concursului pentru functia de Sef Birou Politie Locala

Click aici pentru a descarca rezultatele.

 

Rezultate selectie dosare concurs politist local 01.07.2019

Creat: 25 Iunie 2019

Rezultate selectie dosare concurs politist local 01.07.2019

Click aici pentru a descarca rezultatele.

 

Concurs in vederea ocuparii postului de Sef Birou Politie Locala

Creat: 03 Iunie 2019

Primăria Comunei Vînători, județul Galați organizează concurs în vederea ocupării postului de Sef Birou Politie Locala care se va desfasura la sediul Primariei comunei Vânatori, strada Eroilor , nr.23, in data de 1 IULIE 2019 ora 10.00 - proba scrisa. Interviul va avea loc in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, conform art.56, alin.1 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si compeltarile ulterioare

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Vânatori, judetul Galati, strada Eroilor, nr.23, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a (31 MAI 2019 ) si vor contine/respecta in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Selectia dosarelor are loc in maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor .
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor publici (r2)

Conditiile de participare la concurs sunt:

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

• studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

• vechime in specialitatea studiilor 5 ani

Persoană de contact: ANTON MONICA- secretar comună, strada Eroilor nr.23, comuna Vînători, judetul Galați, telefon 0236/344004, fax /0236/344383,
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Alaturat mentionam si bibliografia propusa pentru organizarea concursului :
1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici –republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
3. Constitutia Romaniei
3.Legea nr.155/2010 - Legea politiei locale
4. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Locale
5.Legea nr.61/1991 ,republicata,privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice
6.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

Concurs in vederea ocuparii postului de ADMINISTRATOR SOCIETATE

Creat: 13 Mai 2019

ANUNT

Primaria comunei Vinatori, judetul Galati organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de ADMINISTRATOR SOCIETATE

Concursul va avea loc la sediul UAT Vinatori, strada Eroilor ,nr.23, in data de 29 MAI 2019 ora 10.00 - proba scrisa. Data si ora interviului se vor comunica ulterior.

Conditiile de participare la concurs sunt:

1) studii superioare de lunga durata ;

2) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

3) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

4) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

5) are capacitate deplină de exerciţiu;

6)domiciliul stabil in comuna Vinatori

Acte necesare la dosar

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Vinatori, judetul Galati, strada Eroilor ,nr.23, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului (8-21 MAI 2019, ora 16.00).


BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare

2.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  , cu modificarile si completarile ulterioare

3.Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

4.Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu 

5.Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

6. Legea societăţilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

7. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Persoana de contact: ANTON MONICA- secretar comuna , strada Eroilor nr.23, comuna Vinatori, judetul Galati, telefon 0236/344004, fax /0236/344383,

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Racorduri de canalizare imobile, sat Vânători, comuna Vânători, județul Galați

Creat: 23 Aprilie 2019

 Anunț public

Comuna Vânători, titular al proiectului " Racorduri de canalizare imobile, sat Vânători, comuna Vânători, județul Galați" propus a fi amplasat in sat Vânători, comuna Vânători, judetul Galați, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galati, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Racorduri de canalizare imobile, sat Vânători, comuna Vânători, județul Galați" propus a fi amplasat in sat Vânători, comuna Vânători, judetul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 și vineri intre orele 08.30-13.30, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

 

 Primar

Ing. Ghinea Marian

Citește mai departe:Racorduri de canalizare imobile, sat Vânători, comuna Vânători, județul Galați

Anunt public 08.03.2019

Creat: 08 Martie 2019

Comuna Vânători, titular al proiectului"Extindere alimentare cu apă, sat Odaia Manolache, comuna Vânători, județul Galați" propus a fi amplasat in sat Odaia Manolache, comuna Vânători, judetul Galați, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galati, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul" Extindere alimentare cu apă sat Odaia Manolache, comuna Vânători, județul Galați" propus a fi amplasat în intravilanul Comunei Vânători.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 și vineri intre orele 08.30-13.30, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Raport final al concursului

Creat: 07 Martie 2019

Raport final al concursului

Click aici pentru a descarca anuntul.

 

Concurs functi publica vacanta 06.03.2019

Creat: 06 Martie 2019

Concurs functi publica vacanta 06.03.2019

Click aici pentru a descarca anuntul.

 

Concurs functi publica vacanta 04.03.2019

Creat: 04 Martie 2019

Concurs functi publica vacanta 04.03.2019

Click aici pentru a descarca anuntul.

 

Interviu ocupare post Politist Local, Clasa I, Grad Debutant

Creat: 01 Martie 2019

Interviul pentru ocuparea postului de Politist Local, Clasa I, Grad Debutant, va avea loc luni 04.03.2019, ora 13:00 la sediul Primariei Vanatori, judetul Galati.

Click aici pentru a descarca anuntul.

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati